Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach, Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 82208, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8291598873, REGON 005266085, kapitał zakładowy 11.050.000,00 zł, www.aves.pl/pl/home, email: aves@aves.pl, tel. +48 43 823 37 74.
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu mailowego będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia dokonanego w formularzu kontaktowym.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowy może być w każdy czasie cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych winno zostać zgłoszone Administratorowi w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej według dowolnie wybranej formy komunikacji na następujące adresy:
  • telefonicznie – +48 43 823 37 74,
  • elektronicznie – aves@aves.pl,
  • pisemnie – Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola.
 5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia dokonanie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy oraz obsługę tego zgłoszenia przez Administratora.
 7. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator nie będzie mógł obsługiwać zgłoszenia w ramach formularza kontaktowego.
 8. Osobie korzystającej z formularza kontaktowego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, natomiast nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora Danych lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych nie może odbywać się dłużej niż przez okres obowiązywania zgody.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym.
 13. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora:
  • telefonicznie – +48 43 823 37 74,
  • elektronicznie – aves@aves.pl,
  • pisemnie – Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000.