• 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie internetowej „AVES” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach (www.aves.pl/pl/home), w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w formularzu kontaktowym lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przedstawiania ofert „AVES” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach w formie telefonicznej i elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 2

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej aves.pl/pl/home zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia lub w celach marketingowych.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

 

 • 3

Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach.
 • 4

Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zgłoszenie,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
 1. Dodatkowo użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przedstawiania ofert „AVES” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach w formie telefonicznej i elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 • 5

Odpowiedzialność

 1. „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 2. „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego mają:
 • walor informacyjny,
 • nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec „AVES” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach.
 1. „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach.
 2. „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej aves.pl/pl/home.
 3. „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 • 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest „AVES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach, Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 82208, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8291598873, REGON 005266085, kapitał zakładowy 11.050.000,00 zł, www.aves.pl/pl/home, email: aves@aves.pl, tel. +48 43 823 37 74.
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu mailowego będą przetwarzane na podstawie odrębnych zgód:
  • w celach marketingowych, w tym przedstawiania ofert „AVES” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gajewnikach w formie telefonicznej i elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • w celach obsługi zgłoszenia dokonanego w formularzu kontaktowym.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdy czasie cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych winno zostać zgłoszone Administratorowi w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej według dowolnie wybranej formy komunikacji na następujące adresy:
  • telefonicznie – +48 43 823 37 74,
  • elektronicznie – aves@aves.pl,
  • pisemnie – Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola.
 5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Osobie korzystającej z formularza kontaktowego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, natomiast nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora Danych lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych nie może odbywać się dłużej niż przez okres obowiązywania zgody.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym.
 12. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora:
  • telefonicznie – +48 43 823 37 74,
  • elektronicznie – aves@aves.pl,
  • pisemnie – Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000.